Hopp til innhold

Bestillingsskjemaer

Bestilling av vannmåler.

Navn på utførende rørlegger………………………………………………Tlf……………
Organisasjonsnummer…………………………… Mailadresse:……………………..
Abonnentens navn……………………………………………..
Adresse………………………………………………………..
Poststed………………………………………………………..
Gårdsnummer………………………Bruksnr…………………
Vannmåler utlevert dato…………………….horisontal/vertikal.
Vannmålernummer…………………………montert dato…………………………
Underskrift………………………………………………………………………….

Vannmåler utleveres og vedlikeholdes av Flateby vannverk. Måleren installeres for abonnentens regning og risiko, og montering foretas av godkjent rørlegger.
Abonnenten betaler leie av vannmåler etter de til enhver tid gjeldende satser.
Oppdages feil ved måleren plikter abonnenten straks å meddele dette til vannverket.

Vannmåleren leses av to ganger i året etter tilsendt måleravlesingskort. Hvis målerstand ikke er mottatt når fakturering skal skje, faktureres abonnenten for et stipulert vannforbruk på minimum 200 m3. Flateby vannverk vil deretter lese av målerstanden hos abonnenten ved neste måletidspunkt. Abonnenten informeres om dette på målerkortet og betaler gebyr på kr 500 for avlesning.

Ved salg/eierskifte plikter selger å lese av vannmåleren på overtakelestidspunkt og rapportere
Målerstand til Flateby vannverk.

Skjemaet fylles ut og returneres Flateby Vannverk SA snarest.

Sted……………….Dato…………………

Underskrift………………………………………………………….

Tegning av medlemskap - søknad om tilkopling - bestilling av vann.

Enkeltbestilling.

Opplysninger om utbygger/byggherre/rørlegger.
Navn på utførende rørlegger………………………………………………Tlf……………
Organisasjonsnummer……………………………

Navn på byggherre/utbygger………………………………………………Tlf…………….
Adresse………………………………………………….

Navn på den som søker medlemskap……………………………………Tlf………..…..
Adresse……………………………………………………

Adresse til eiendommens som skal tilknyttes:
G.nr:…………B.nr:…………Seksjon:

Ved bestilling av firma/andelslag/idrettslag etc. må det dokumenteres rett til å bestille, for eksempel i form av årsprotokoll,etc.

Opplysninger om bygget.
Bruks areal på bygget (BRA)………………m2
Bruksareal på hovedleilighet ………………m2
Bruksareal på bi - leilighet(er)..……………m2

Medlemskap.
Det tegnes herved medlemskap i Flateby vannverk SA, søkes om tilkopling til hovedledningsnett og bestilles levering av vann.
Medlemskapet reguleres av de til enhver tid gjeldende vedtekter for Flateby vannverk SA med tilhørende vedtak av selskapets årsmøte og styre. Medlemmet er gjort kjent med og aksepterer de vedtekter som gjelder på bestillingstidspunktet.
Tilkopling og vannleveransen skjer iht. de til enhver gjeldende standard leveringsbetingelse for Flateby vannverk SA fastsatt av styret, med tillegg av andre vedtak truffet av selskapets årsmøte og styre. Medlemmet er gjort kjent med og aksepterer de leveringsbetingelser som gjelder på bestillingstidspunktet.

Når dette skjema er mottatt og akseptert av Flateby Vannverk SA, utsendes giro for innbetaling av beregnet anleggsbidrag for tilknytning til hovedledningssystemet.
Det presiseres at anleggskapital i sin helhet skal være betalt før påkopling til hovedledning skjer.
Når innbetaling er registrert på Flateby Vannverk SAs konto, vil tillatelse til arbeid med stikkvannledning bli gitt.
Når stikkvannledningen er ferdigstilt, skal Flateby Vannverk SA varsles om dette.

Sted……………….Dato………………… Underskrift………………………………………………………….

Returneres: Flateby Vannverk SA, P.B. 86, 1916 Flateby innen 10 dager.

Tegning av medlemskap - søknad om tilkopling - bestilling av vann.

Feltutbygging.

Opplysninger om utbygger/byggherre/rørlegger.

Navn på utførende rørlegger………………………………………………T lf……………

Organisasjonsnummer……………………………

Navn på byggherre/utbygger………………………………………………T lf…………….

Adresse………………………………………………….

Organisasjonsnummer……………………………..

Navn på eiendomsmegler som står for salg av eiendommen……………………………

Tlf……………………

Søknaden gjelder følgende eiendom:

G.nr……B.nr…………Seksj. nr………

Adresse til eiendommen som tilknyttes ………….………… ………………………………

NB! Det skal utfylles bestillingsskjema for hver eiendom som skal tilknyttes.

Ved bestilling av firma/andelslag/idrettslag etc. må det dokumenteres rett til å bestille, for eksempel i form av årsprotokoll,etc.

Opplysninger om bygget.

Bruks areal på bygget (BRA)………………m2

Bruksareal på hovedleilighet ………………m2

Bruksareal på bi - leilighet(er)..……………m2

Medlemskap.

Det søkes herved om tilkopling til hovedledningsnett og bestilles levering av vann.

Medlemskapet reguleres av de til enhver tid gjeldende vedtekter for Flateby vannverk SA med tilhørende vedtak av selskapets årsmøte og styre. Medlemmet er gjort kjent med og aksepterer de vedtekter som gjelder på bestillingstidspunktet.

Tilkopling og vannleveransen skjer iht. de til enhver gjeldende standard leveringsbetingelse for Flateby vannverk SA fastsatt av styret, med tillegg av andre vedtak truffet av selskapets årsmøte og styre. Medlemmet er gjort kjent med og aksepterer de leveringsbetingelser som gjelder på bestillingstidspunktet.

Når dette skjema er mottatt og akseptert av Flateby Vannverk SA, utsendes giro for innbetaling av beregnet anleggsbidrag for tilknytning til hovedledningssystemet.

Det presiseres at anleggsbidraget i sin helhet skal være betalt før påkopling til hovedledning skjer. Ved feltutbygging kan avtales en a`konto ordning, men da først med en bankgaranti som ligger til grunn.

Når innbetaling er registrert på Flateby Vannverk Sas, konto vil tillatelse til arbeid med stikkvannledning bli gitt.

Når stikkvannledningen er ferdigstilt, skal Flateby Vannverk varsles om dette. skriftlig

Sted……………….Dato…………………

Underskrift………………………………………………………….

Returneres: Flateby Vannverk SA, P.B. 86, 1911 Flateby innen 10 dager.

Share on Facebook