Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Hopp til innhold

Flateby vannverk SA

.

Flateby vannverk ble etablert som selskap 26. mai 1952, 
et andelslag av mange fremsynte mennesker. Gå inn på artikler for å se alle oppdateringer.

Innkalling til årsmøte i Flateby vannverk SA

   Tid:         Onsdag 27. mai 2020 kl 19:00

   Sted:      Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien

Dette møtet erstatter det opprinnelige som skulle vært avholdt den 1 april, men som ble utsatt p.g.a. situasjonen med Covid -19 viruset.
        

    Følgende saker skal behandles:

1.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.         Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.

3.         Styrets årsberetning.

4.         Revidert regnskap med revisjonsberetning.

5.         Innkomne forslag.

a)    Vedtektsendringer.

b)    Styrehonorarer.

6.         Fastsettelse av avgifter og budsjett.

Forslag på avgiftsendringer.

                                 a)   Ingen endringer.

                                b)  Godkjenning av budsjett for 2020.

7.        Valg ifølge Vedtektene.

 

Flateby 26.02.2020

Kai Bergersen

Styreleder

       

Varsel om Årsmøtet er annonsert i Enebakk Avis 7 des. 2019, og ble lagt ut på vår hjemmeside 3 desember 2019. Innkalling til Årsmøtet ble utsendt primo mars 2020 sammen med faktura, og annonsert i Enebakk Avis 19.03.2020. Dokumenter til Årsmøtet ble lagt ut på vår hjemmeside 15.03.2020.
Spyling av hovedledningsnettet til Flateby vannverk SA

Vannverket skal gjennomføre en planlagt spyling av hovedledningsnettet i tidsrommet

11. mai og fram til 24. mai 2020

Spylingen vil foregå på dagtid fra kl. 09.00 til 15.00 med start mandag 11. mai 2020 kl. 09.00. 

I spyleperioden kan vannets kvalitet være redusert pga. innhold av humus og partikler i vannet, i tillegg til varierende trykk. Luft vil også kunne forekomme. 

La vannet renne under oppsyn til luft og eventuelt farge er borte.

Rutinemessig spyling av ledningsnettet er pålagt av kontrollerende myndigheter og er nødvendig for å opprettholde en kvalitetsmessig god og sikker vannforsyning, og vi håper den enkelte abonnement viser forståelse for de ulemper spylingen vil medføre i perioden spylingen pågår.  

Ved ytterligere spørsmål kontakt oss på tlf. 64 92 36 50 eller på e-post: post@flateby-vannverk.no

 


Cowid-19 virus og drikkevann

I Aftenposten Viten 17. mars ble det i en kronikk, signert lege Péter A. Csángó, stilt spørsmål ved om koronaviruset smitter via vann og avføring.

Her er Folkehelseinstituttets og Norsk Vanns svar til dette. 

Koronavirusepidemien vil ikke utgjøre noen økt risiko for smitte via drikkevannet fordi norske vannbehandlingsanlegg har barrierer for dette viruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende virus.
 
Papirer til Årsmøtet 2020:
Årsmøteprotokoll
Årsberetning

Spyling av ledningsnett
Årsmøte ved Flateby vannverk SA utsettes inntil videre på ubestemt tid pga Covid-19 viruset.

Vi vil komme tilbake med ny dato senere.

Årsmøtepapirene kan leses her:

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsm%C3%B8teprotokoll%202019%20sign_.pdf

https://admin.mekke.no/data/images/2583/rsberetning%202019%20%28006%29.doc

Det ligger informasjon om tiltak vannverket har iverksatt vedr. Covid-19 viruset lenger ned på siden.

Styret

Flateby vannverkVarsel om beredskap ved Flateby Vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

Flateby Vannverk SA har den 12 mars 2020 gjennomført et beredskapsmøte og justerer fra i dag vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

 

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart:

Mål: Unngå spredning av evt. smitte blant ansatte

Tiltak:

·       Jobber som krever at to (eller flere) ansatte jobber tett på hverandre settes på vent om mulig.

·       De som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør dette

·       Håndsprit-dispenser montert i servicebilen.

·       Dørhandtak, lysbrytere, servantbatteri, tastatur og andre berøringspunkter vaskes 2 – 3 ganger i uke

·       Kun en person pr. servicebil – De som ikke har egen servicebil benytter privatbil

·       Felles morgenkaffe og lunsj unngås

·       Ingen oppmøteplikt på anlegget. Alle jobber selvstendig ut i fra egne avtaler med daglig leder

·       All intern kommunikasjon tas primært via SMS, mail og telefon, slik at alle holder seg informert om status

·       Alle avtaler som ikke anses som akutte vurderes utsatt. Vurder om evt. møter kan tas på Skype

·       Kontoret stenges for publikum. Enkeltavtaler må avtales på telefon i forkant  

Mål: Unngå smitte av ansatte

Tiltak:

·       Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler, og gjerne være «flinkest i klassen»

·       Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner

Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre abonnenter. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Døgnbemannet telefon 64 92 36 50 er selvfølgelig operativ som alltid.

Evt. spørsmål rettes til undertegnede. Samme e-post vil bli sendt Mattilsynet for informasjon.

Frank A. Jenssen

Daglig leder

Flateby vannverk SA
Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 vil bli avholdt 01.04.20

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut senere

Mvh
Styret
PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64923650 - post@flateby-vannverk.no

Link til Årsmøteprotokoll 2019:
Årsmøteprotokll 2019

Årsberettning 2019

Årsberettning 2020

 Flateby vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA innfører vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune fra 15 mai til 15 september.

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan:

Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 - osv), kan vanne

mandag, onsdag og fredag mellom kl 19.00 og 21.00.

Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 - osv) eller

manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag

mellom kl 19.00 og 21.00.

Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet

1/2” slangekran.

Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid.

Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillatt utenom

vannings-tidene.

Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran.

Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom

forsyningssituasjonen krever dette.

Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis,

mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål:

Flateby vannverk: tlf 64 92 36 50

e-post: post@flateby-vannverk.no

Styret

PB 86, 1916 Flateby. Tlf. 64 92 36 50 – Fax 64 92 36 51 – post@flateby-vannverk.no

                                                                                                                                        

Driftsmeldinger

Flateby vannverk trenger deres hjelp.
Har det skjedd noen forandringer vedrørende vannet?
Smak, lukt, susing i rør, varierende trykk etc.
Ring oss på 64 92 36 50

Feilmeldinger

Meld feil, lekkasjer, susing irør o.l. til: 64 92 36 50 hele døgnet.

E - post:
post@flateby-vannverk.no

Abonnement

Spørsmål ang. abonnement - fakturaer - flytting - måleravlesning o.l.

Ta kontakt i vår kontortid 08.00 - 15.00:

Leira Regnskap SA, Kontakt: Unni Martinsen, Tlf.: 95 40 66 12

E-post : unni@leiraregnskap.no
E-post : post@flateby-vannverk.no

 

 


Share on Facebook

Logg inn